OM OSS

Nationell plattform för nanosäkerhet

Den nationella plattformen för nanosäkerhet, SweNanoSafe, etablerades år 2016 vid forskningscentrumet Swetox på uppdrag av regeringen. Från och med 1 januari 2019 är Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet, hemvist för plattformen.

Med nanosäkerhet menas en säker användning och hantering av nanomaterial. Säkerheten gäller såväl människors hälsa som den yttre miljön och kan beröra olika steg i nanomaterialens livscykel som deras syntes, utveckling, tillverkning, användning och avfallshantering.

Övergripande mål för SweNanoSafe

Plattformen syftar till att främja en säker hantering av tillverkade nanomaterial genom att bland annat skapa nya samverkansformer mellan de som arbetar med nanosäkerhet. Plattformen för därför samman en rad olika aktörer från akademi, myndigheter, näringsliv och organisationer. Bland aktörerna ingår de som utforskar och reglerar nanomaterialens säkerhet samt de som i sin roll inom ett företag eller en organisation behöver kännedom om materialens säkerhet och om hur de ska hanteras.

I samverkan med de olika aktörerna syftar plattformen till att:

  • Säkerställa kunskapsuppbyggnad, kunskapsöverföring och kommunikation så att arbetet för nanosäkerhet effektiviseras och samverkan mellan aktörerna underlättas.
  • Stärka utbildningen inom nanosäkerhet, både inom akademin och för andra aktörer i samhället.
  • Öka kunskapen om hindren för en säker hantering av nanomaterial och hur hindren kan övervinnas. Ett viktigt mål är integrera säkerhetsaspekter på nanomaterialen tidigt i innovationsprocessen.

Plattformen ska inte bedriva forskning, utföra riskbedömningar eller uppgifter som ligger inom ramen för berörda myndigheters uppdrag rörande nanomaterial.

Organisation för samverkan

Plattformen utgörs av en styrgrupp, en projektgrupp, ett samverkansråd och en expertpanel, se organisationsschemat nedan. Plattformen har även utvecklat en webbportal för att främja kunskaps- och informationsutbyte.

Samverkansrådet består av representanter för myndigheter, näringsliv, organisationer och akademi. Rådet har för närvarande ett trettiotal representanter. Rådets ordförande är Annika Hanberg (2019 ->).

Syftet med rådet är att genomföra dialog och samråd mellan aktörerna och med expertpanelen och projektgruppen. Genom samverkansrådet kan behoven av kunskap och information om nanosäkerhet hos dem som arbetar inom området lyftas fram. Samverkansrådet har därför en nyckelroll i plattformen genom att nyttan med plattformen maximeras för berörda aktörer.

Är du engagerad i frågor som rör nanosäkerhet och önskar veta mer om samverkansrådet, hittar du våra kontaktuppgifter här.

Expertpanelen  består av ledamöter med specialistkompetens från olika discipliner som rör nanosäkerhet. Panelens ordförande är Bengt Fadeel (2016 ->).

Syftet med panelen är att säkerställa en hög vetenskaplig kvalitet och aktualitet på den information som genereras och kommuniceras via plattformen. Genom sin multidisciplinära sammansättning möjliggörs en belysning av nanosäkerhetsfrågor ur olika perspektiv.

Under webbportalens ingång Forskning & utveckling introducerar expertpanelens ledamöter forskningen inom ett antal utvalda områden och bidrar med lästips för fördjupning,

Expertpanelens uppdrag omfattar att:

  • kvalitetssäkra och möjliggöra tvärvetenskaplig analys
  • tillföra ny kunskap baserad på svensk och internationell forskning
  • initiera och ge vägledning till forskningssamman­ställningar
  • medverka till konferenser, workshops och utbildningsinitiativ
  • bidra till uppbyggnad av ett brett svenskt forskarnätverk inom nanosäkerhet.

Projektgruppen organiserar och driver aktiviteter i plattformen. Styrgruppens uppgifter omfattar långsiktig strategisk planering och säkerställande av resurser. Dess ordförande är Marika Berglund (2019->). I styrgruppen ingår ordföranden och representanter för samverkansrådet, ordföranden för expertpanelen och medlemmar av projektgruppen.

Kemikalieinspektionen bidrar till det operativa arbetet i plattformen bland annat genom representation i styrgruppen, samverkansrådet och expertpanelen.

Webbportalen (swenanosafe.se) lan­serades i mars 2018 och dess syfte är att tjäna som en källa till kunskap och information inom nanosäkerhetsområdet.

Nanomaterial förekommer både naturligt i vår omgivning och som mer eller mindre avsiktligt tillverkade nanomaterial. Portalen är ett verktyg för kommunikation främst kring avsiktligt tillverkade nanomaterial.

Portalen vänder sig i första hand till aktörer som arbetar med nanomaterialens säkerhet för människors hälsa och den yttre miljön.

Bakgrund till plattformens uppdrag

Genom regeringens regleringsbrev till Kemikalieinspektionen tilldelas Swetox medel från och med år 2016 för att ”vidareutveckla en plattform för säker hantering av nanomaterial som kan bidra till att uppnå miljökvalitetsmålet giftfri miljö och skydda människors hälsa. Medlen ska användas till att kommunicera och föra ut kunskap om risker med nanomaterial till akademi, näringsliv, myndigheter och organisationer samt identifiera eventuella hinder för säker hantering.

Uppdraget grundas på betänkandet från utredningen Säker utveckling – en nationell handlingsplan för säker användning och hantering av nanomaterial (SOU 2013:70) , i vilket bland annat redovisas förslag till åtgärder för kommunikation och samverkan samt överblick och spridning av kunskap rörande hälso- och miljörisker med nanomaterial.

SweNanoSafe har etablerats inom ramen för handlingsplanen för en giftfri vardag. Läs mer om SweNanoSafes och Kemikalieinspektionens aktiviteter kring nanomaterial: