LAGAR & VÄGLEDNINGAR

Konsument­varor

SIDA UNDER UPPDATERING

Nanomaterial i konsumentvaror

Produktsäkerhetsdirektivet (2001/95/EG) reglerar situationer som inte omfattas av annan gemenskapslagstiftning. Direktivet syftar till att säkerställa att bara ”säkra” produkter släpps ut på marknaden.

Produktsäkerhetsdirektivet är införlivat i den svenska lagstiftningen genom produktsäkerhetslagen.

Om marknadskontrollmyndigheten får kunskap om risker med en produkt ska användarna informeras. Är det fråga om en allvarlig risk ska produkten dras tillbaka, återkallas eller tillhandahållandet på marknaden förbjudas. Lagreglerna omfattar i princip produkter som innehåller eller har behandlats med nanomaterial men de pekas inte ut specifikt.

Länkar

Kemikalieinspektionen om produktsäkerhet

Konsumentverket om säkra produkter