LAGAR & VÄGLEDNINGAR

Byggprodukter

Nanomaterial i byggprodukter

Villkor för försäljning av bygg- och anläggningsprodukter inom EU regleras i Byggproduktförordningen (EU) nr 305/2011.

Denna förordning innehåller inga materiella regler på byggprodukter, därmed inte heller specifikt regler kopplade till nanomaterial. Förordningen klargör vilka metoder som ska användas för att bedöma byggprodukters väsentliga egenskaper, samt i vilken form dessa ska redovisas av tillverkaren.

Marknadskontrollmyndigheten, Boverket, har befogenhet att ingripa om en byggprodukt inte uppnår angiven prestanda och utgör en risk för byggnadsverk eller för människors hälsa och säkerhet.

Nationella byggregler

Svenska byggregler är inte formulerade som krav på byggprodukter utan som krav på byggnader och andra byggnadsverk. Dessa krav innebär dock indirekt en begränsning av vilka byggprodukter som kan användas för att kraven på byggnadsverken ska uppfyllas.

Kraven på byggnader finns i huvudsak i Boverkets byggregler, BBR. Där finns inte några regler som gäller specifikt för nanomaterial. Kraven i BBR är utformade som teknikneutrala funktionskrav, vilket innebär att de anger funktioner som ska uppfyllas men inte vilka tekniska lösningar som ska användas för att uppfylla kraven. I BBR avsnitt 6:11 anges bland annat att material och byggprodukter som används i en byggnad inte ska, i sig eller genom sin behandling, påverka inomhusmiljön eller byggnadens närmiljö negativt. De material och byggprodukter som används ska ha kända egenskaper i de avseenden som har betydelse för byggnadens förmåga att uppfylla kraven i BBR.

På Boverkets webbplats finns en vägledning med rubriken ”Farliga ämnen i byggprodukter och byggnader”. Vägledningen handlar bland annat om de ovan nämnda reglerna och hur man går till väga för att välja byggprodukter som är lämpliga med hänsyn till inomhusmiljön.

Källa: SweNanoSafe i samarbete med Boverket

Länkar

Boverket om Byggproduktförordningen

Finska arbetshälsoinstitutet (Finnish Institute of Occupational Health, FIOH) har publicerat en guide om nanomaterial inom byggindustrin: ”Nanomaterials in the construction industry. Guidance for protecting and monitoring health of workers. Nanomaterials are materials containing particles with one or more dimension between 1 and 100 nm. Workers in the construction sector may get exposed to nanoparticles by inhalation in applications involving handling and mixing powders, spraying, cutting, sanding, drilling or machining products”.

EU projekt SCAFFOLD om nanomaterial inom byggindustrin: ”Innovative strategies, methods and tools for occupational risks management of manufactured nanomaterials in the construction industry”

Institution of Occupational Safety and Health, IOSH (Storbritannien), har publicerat en forskningsrapport och en guide för industrin om nanoteknologi inom byggindustrin (2017)