Arbetsmiljö

Kolnanorör

Risker och skyddsåtgärder

Flerväggiga kolnanorör, Adobe Stock

Kunskapssammanställningen om kolnanorör (RAP 2011:1) beskriver risker och skyddsåtgärder för arbete med kolnanorör.

Kolnanorör kan ha asbestliknande egenskaper och det är främst vid inandning som arbetsmiljörisker kan uppstå.

Rapporten föreslår låga hygieniska gränsvärden och användning av etablerade tekniska skyddsåtgärder.

Vid arbete med kolnanorör föreslås att arbetstagarna utgår från reglerna i Asbestföreskriften, AFS 2006:1. Rapporten lyfter även fram behovet av ytterligare forskning för att kunna göra en korrekt riskbedömning.

Kriteriedokumentet NEG 148 Carbon Nanotubes Nr 2013;47(5) togs fram av den nordiska expertgruppen med syfte att ge myndigheter ett vetenskapligt underlag för att fastställa ett nationellt hygieniskt gränsvärde för kolnanorör.

Dokumentet sammanställer kolnanorörs dos-responssamband och kritiska effekter. Dos-responssamband identifierades och lägsta observerade effektnivå (LOAEL) fastställdes.

LOAEL sattes till 0,1 mg/m³ och baserar sig på resultat från en 13 veckors inhalationsstudie på råttor där den kritiska effekten var inflammatorisk respons i lungan. Värdet är en riktlinje och ska tolkas med försiktighet på grund stora variationer i struktur och fysikalisk-kemiska egenskaper mellan olika typer av kolnanorör. Ett annat problem med riktvärdet är att kolnanorör kan innehålla föroreningar och restkemikalier som kan bidra till observerade effekter. Det är också osäkert vilket dosmått (exempelvis massa, antal eller ytarea per volymsenhet luft) som bör användas vid rekommendationer. Vissa studier tyder på att långa, raka kolnanorör orsakar mer uttalade biologiska effekter än korta eller tilltrasslade fibrer.

Mer information om det amerikanska institutet för arbetarskydd och hälsas föreslagna hygieniska gränsvärde för kolnanorör (NIOSH, 2013) hittar du på denna sida.

Källa: SweNanoSafe i samarbete med Arbetsmiljöverket

Länkar

Arbetsmiljöverket om kunskapssammanställningen om kolnanorör (RAP 2011:1)