LAGAR & VÄG­LEDNINGAR

Här bidrar ledamöter från SweNanoSafes expertpanel och representanter från samverkansrådet med material eller granskning av material

Reglering för säker hantering av nanomaterial

I kapitel åtta i betänkandet från utredningen Säker utveckling – en nationell handlingsplan för säker användning och hantering av nanomaterial (SOU 2013:70) kan du läsa en genomgång av regleringen av nanomaterial. Rättsområdet är i stor utsträckning reglerat på EU-nivå och i kapitlet redogörs främst för EU-lagstiftningen. Nationella svenska förhållanden behandlas dock i några fall där de kompletterar EU:s lagstiftning.

Aktuell information om riskbedömning av nanomaterial och processer som pågår för en anpassning av lagstiftningen till nanomaterial finns under rubriken riskbedömning i menyn nedan.

Det saknas i dag en internationellt vedertagen definition för nanomaterial att använda för lagstiftningsändamål. Definitioner med något varierande men ofta snarlika innehåll används för närvarande av olika myndigheter och organisationer världen över. Här finner du EU-kommissionens rekommendation för en definition av nanomaterial och mer information om behovet av en definition.

Information om yrkesmässig exponering för nanomaterial, arbetsmiljölagstiftning, rekommendationer och vägledningar presenterar vi under rubriken Arbetsmiljö i menyn nedan.

Under de övriga rubrikerna ges information om lagstiftnings- och myndighetsaktiviteter inom olika områden. På respektive svensk och europeisk myndighets hemsida kan det också finnas information om nanomaterial, se listan med länkar nedan.

En kortare översikt av EU:s lagstiftning gällande nanomaterial och länkar till förordningar finns också på hemsidan för EU:s observatorium för nanomaterial (EUON) under avsnittet Förordning.

OECD:s arbete med nanosäkerhet, nya testmetoder för nanomaterial och publikationer om säkerheten för tillverkade nanomaterial hittar du också länkar till nedan. Där ges även länkar till andra plattformar för nanosäkerhet.

Länkar

Svenska myndigheter om nanomaterial

Kemikalieinspektionen om nanomaterial

Arbetsmiljöverket om nanomaterial

  • Arbetsmiljöverket om Nordiska expertgruppen, ett nordiskt samarbete för att producera kriteriedokument om kemikalier för att sätta yrkeshygieniska gränsvärden. Kriteriedokumentet NEG 148 Carbon Nanotubes Nr 2013;47(5) togs fram av den nordiska expertgruppen med syfte att ge myndigheter ett vetenskapligt underlag för att fastställa ett nationellt hygieniskt gränsvärde för kolnanorör.

Livsmedelsverket om nanomaterial i livsmedel och förpackningar

Läkemedelsverket om nanomaterial i kosmetiska produkter

Läkemedelsverket om Medicintekniska produkter enligt ny lagstiftning från 2017 – en definition på nanomaterial har införts

Europeiska myndigheter

Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) om nanomaterial

  • EUON, EU:s observatorium för nanomaterial, lanserades i juni 2017. Det ska ge information om befintliga nanomaterial på EU-marknaden. Observatoriet sköts av ECHA och finaniseras av EU-kommissionen. Observatoriet är under utveckling och syftar till att informera om nanomaterialens användning och säkerhet, forskning och innovation.
  • EUON:s sida om nanomaterial i arbetsmiljön, inklusive länkar till rekommendationer för en säker hantering av nanomaterial hittar du här.
  • Echa publicerar REACH guide för nanomaterial
  • Vägledning om nanomaterial i REACH. Updated REACH Guidance for nanomaterials – what you need to know. Webinar and presentations (2017-11-30).

Europeiska arbetsmiljöbyrån om att hantera nanomaterial på arbetsplatsen (EU-OSHA)

OSH WIKI om verktyg för hantering av nanomaterial på arbetsplatsen och förebyggande åtgärder

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA)

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) om ”Innovations in medicines” (inkluderar nanomedicin)

USA

Amerikanska institutet för arbetarskydd och hälsa (NIOSH) om nanoteknologi och arbetsmiljö

  • Vägledningar och publikationer – Guidance and publications
  • The GoodNanoGuide is a collaboration platform designed to enhance the ability of experts to exchange ideas on how best to handle nanomaterials in an occupational setting. Non-governmental resource (international) with financial support from NIOSH

US-OSHA om nanoteknologi

National Institute of Environmental Health Sciences (NIH) om nanomaterial

National Nanotechnology Initiative – Environmental, Health and Safety Issues

United States Environmental Protection Agency (EPA) – Research on Nanomaterials

United States Food & Drug Administration (FDA) – Approach to Regulation of Nanotechnology products

OECD – Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (Organisation for Economic Co-operation and Development)

OECD om nanosäkerhet

Publikationsserie om säkerheten för tillverkade nanomaterial

Information om OECD:s arbete med avfall som innehåller nanomaterial finns här

Publikation 2016 Om nanomaterial i avfallsströmmar, ”Nanomaterials in Waste Streams Current Knowledge on Risks and Impacts”

OECD BNCT om nanoteknologi – BNCT, the Working Party on Biotechnology, Nanotechnology and Converging Technologies.

WHO – Världshälsoorganisationen (World Health Organization)

WHO Guidelines on protecting workers from potential risks of manufactured nanomaterials (Report 2017)

WHO om utvecklingen av riktlinjer för hantering av nanomaterial i arbetsmiljön

Andra plattformar för nanosäkerhet (Europa)

Arbetshälsoinstitutet (Finland)

Arbetstillsyn (Norge)

BfR Health assessment of nanotechnology (Tyskland)

Contactpointnano.ch (Schweiz)

DaNa 2.0 Information about nanomaterials and their safety assessment (Tyskland)

Danish NanoSafety Centre (Danmark)

La PNS (Frankrike)

Nationellt forskningscentrum för arbetsmiljö (Danmark)

Safenano – Established as a Centre of Excellence in Nanosafety in 2006 at the UK’s Institute of Occupational Medicine (IOM) (Storbritannien)

Health and Safety Executive (Storbritannien)

Standarder

ISO – International Organisation for Standardization/TC 229 Nanotechnologies

SIS – Svenska standardiseringsinstitutet Standardutveckling/TK 516 Nanoteknik

CEN – European Committee for Standardization CEN/TC 352 Nanotechnologies

ASTM – The American Society for Testing and Materials/E56 Committe on nanotechnology

SweNanoSafe

Kunskapsbank – sök information med hjälp av fri text eller genom att använda filter för olika områden

Forskning & utveckling inom nanosäkerhet – här ges en introduktion till olika områden, lästips och länkar till rapporter och forskningsprojekt i Sverige och i andra länder, främst EU-projekt.