Vad är nanomaterial?

Nanomaterial är ytterst små material. De finns både naturligt i vår omgivning och som mer eller mindre avsiktligt tillverkade nanomaterial. Förenklat kan de beskrivas som ämnen med minst en dimension i storleksintervallet 1 – 100 nanometer där en nanometer är en miljondels millimeter. Det kan röra sig om ämnen som förekommer i flak, i nålformiga strukturer eller i partikelform.

Nanomaterialen skiljer sig från de traditionella kemiska ämnena genom att de strukturer de utgör i materialen är ytterst små. Den extremt lilla storleken kan innebära att ett ämne uppvisar nya egenskaper. Det kan röra sig om elektriska, optiska, magnetiska, kemiska eller mekaniska egenskaper som i sin tur skapar möjligheter för en rad applikationer och innovationer.

Nanomaterialen har många olika typer av användningsområden exempelvis inom teknik och elektronik, läkemedel och medicinteknik, energi- och miljöteknik. De finns även i en rad konsumentprodukter som färg, kosmetika, textilier, sportredskap och elektroniska produkter. Utvecklingen och användningen av nanomaterial förväntas fortsätta i mycket snabb takt.

De speciella egenskaper som ett nanomaterial kan ha innebär också att de kan medföra en risk för människors hälsa och den yttre miljön. Därför pågår ett arbete på nationell och internationell nivå som syftar till att förstå dessa risker, hantera dem och skapa verktyg för en integrering av säkerhetsaspekter på nanomaterial redan tidigt i innovationsprocessen.

Vanliga nanobegrepp 

Nedan följer några förenklade förklaringar av vanliga nanobegrepp:

Nano- (symbol n) är ett SI-prefix som betyder 10-9, alltså miljarddel, i till exempel nanometer (nm).

Nanoskalan definieras som storleksskalan 1–100 nanometer. En nanometer är en miljondels millimeter.

Nanomaterial är ämnen med minst en dimension i storleksintervallet 1–100 nanometer.

Nanostrukturer är sammansatta av nanomaterial.

Nanoteknik är ett samlingsbegrepp för tekniker och metoder för framställning, analys och utnyttjande av nanomaterial.

Nanovetenskap är vetenskapliga studier av nanomaterial och fenomen på nanoskalan.

Bulkmaterial, bulkämne eller bulken, används i samband med nanomaterial för att beteckna den del av materialet som inte utgörs av nanomaterial, det vill säga samma material i större format och som saknar de speciella egenskaper som nanomaterialen uppvisar.

Den globala standardiseringsorganisationen International Organisation for Standardization (ISO) antog år 2010 en definition för nanomaterial. Definitionen är baserad på begreppet ”nanonivå” som tidigare definierats av ISO som att ”storleken varierar från cirka 1 nanometer till 100 nanometer”. Definitionen anger att nanomaterial är ”material med en extern dimension i nanoskala eller med inre struktur eller ytstruktur i nanoskala”. ISO-definitionen är avsedd att användas globalt och ligger till grund för den arbetsdefinition som används inom OECD:s arbetsgrupp för tillverkade nanomaterial (WPMN) i arbetet med utveckling av test- och riskbedömningsmetoder.

Det saknas i dag en internationellt vedertagen definition för nanomaterial att använda för lagstiftningsändamål. Definitioner med något varierande men ofta snarlika innehåll används för närvarande av olika myndigheter och organisationer världen över. Här finner du EU-kommissionens rekommendation för en definition av nanomaterial och mer information om behovet av en definition.

Källa: SOU 2013:70

EU:s observatorium för nanomaterial – EUON

I juni 2017 lanserades EU:s observatorium för nanomaterial – EUON. Det syftar till att informera om befintliga nanomaterial på EU-marknaden, deras användning och säkerhet, forskning och innovation. Observatoriet sköts av den europeiska kemikaliemyndigheten Echa och finaniseras av EU-kommissionen.

  • Allmän information om begreppet nanomaterial hittar du här.
  • Nanomaterial används i ett brett sortiment av produkter och artiklar från elektronik till kosmetika. Exempel på vanliga nanomaterial och i vilka produktkategorier de används hittar du i denna tabell.

SweNanoSafe – länkar

  • För länkar till nationella och internationella myndigheter, EUON, OECD, WHO, plattformar för nanosäkerhet inom Europa, standarder och standardutveckling mm gå till Lagar & vägledningar
  • För en introduktion till olika forskningsområden, lästips och länkar till rapporter och forskningsprojekt i Sverige och i andra länder, främst EU-projekt gå till Forskning & utveckling inom nanosäkerhet

Artikel uppdaterad 3 april, 2019

Bild: Grafen molekylär struktur, Ekaterina Shilova, Adobe Stock

SweNanoSafe

Du kanske även gillar