Nanoteknologins risker, nytta och regleringar – attityder hos svenska aktörer

Svensk sammanfattning av GRI-rapport 2017:2 

Attityder till nanomaterial och nanoteknik hos svenska experter: Risk, nytta och reglering 

Syftet med studien var att undersöka attityder till nanomaterial och nanoteknik hos svenska experter. Studien analyserar experternas synpunkter inom en rad områden relaterade till nanoteknik med fokus på förväntad nytta, upplevda risker, lagstiftningsfrågor och riskhantering.

Resultatet baseras på de 167 svar som inkom på det webbaserade frågeformulär som distribuerades i januari 2017 till 237 enskilda experter vid myndigheter, företag och andra relevanta organisationer. Experterna hade ett självbedömt intresse av, eller en direkt koppling till, nanomaterial och nanoteknik inom respektive organisation.

Studien är ett bidrag till ett tvärvetenskapligt forskningsområde som tar upp frågor om strategisk innovation, riskuppfattning, reglering av nanomaterial och nanoteknik på samhällsnivå. I rapporten dras flera slutsatser:

  • Nanoteknikområdet engagerar en rad svenska intressenter med olika bakgrund och inkluderar, men är inte begränsat till, forskning och forskningsfinansiering, riskbedömning, produktutveckling, reglering och lagstiftning.
  • Experterna betonade generellt fördelarna med nanoteknik och nanomaterial, men deras uppfattning om fördelar och risker med tekniken varierade beroende på utbildningsbakgrund och organisatorisk anslutning.
  • Experternas bedömning av fördelar och risker varierade beroende på teknikens användningsområde (till exempel medicin, kosmetika, beläggningar, elektronik, livsmedel).
  • Experterna stödde i allmänhet ytterligare reglering av nanoteknikområdet. De var relativt negativa mot beskattning och självreglering som styrmedel, men relativt positiva till selektiva förbud. Det fanns en oenighet bland de tillfrågade om lämpliga regleringsåtgärder.
  • En uppfattning om stora risker med tekniken hänger samman med en mer positiv inställning till reglering, medan en uppfattning om stora fördelar med tekniken hänger samman med ett lägre stöd för reglering.
  • En gemensam uppfattning bland experterna var att en reglering av nanoteknikområdet bör grundas på ett vetenskapligt underlag och att det inte är önskvärt att involvera allmänheten.

Studien finansierades av forskningsprogrammet Mistra miljösäker nanoteknik och Vetenskapsrådet.

Källa: Simon Larsson, Åsa Boholm och Magnus Jansson i samarbete med SweNanoSafe

Länk till rapporten: Attitudes towards nanomaterials and nanotechnology among Swedish expert stakeholders: Risk, benefit, and regulation. Simon Larsson, Åsa Boholm och Magnus Jansson vid Handelshögskolans institut för tvärvetenskaplig forskning (Gothenburg Research Institute, GRI), 2017.

Läs mer:

 

 

SweNanoSafe

Du kanske även gillar