FORSKNING & UTVECKLING

Hälsa

Effekter av nanomaterial på vår hälsa

Nanotoxikologi är ett multidisciplinärt forskningsfält och syftar till att öka kunskapen om potentiellt toxiska (giftiga) effekter av nanomaterial vid avsiktlig eller oavsiktlig exponering.

Nanoteknik innebär avsiktlig framställning av material i nanostorlek, i syfte att tillvarata de nya fysikalisk-kemiska egenskaperna som då uppstår. Med nanomedicin menas helt enkelt att nanotekniken appliceras för kliniskt bruk.

Det faktum att nanopartiklar är små gör att de också kan vara mycket användbara inom medicinen exempelvis för målstyrd leverans av läkemedel, till exempel vid behandling av cancerpatienter. Men detta är samtidigt själva paradoxen: de egenskaper som gör att nanomaterial är användbara kan också göra att dessa material får nya och oväntade toxiska effekter. Nanotoxikologi går därför ut på att kartlägga och förstå vilka egenskaper som gör att ett material i nanostorlek har skadliga effekter på människors hälsa eller i miljön.  På sikt handlar det om att möjliggöra ”safety-by-design” det vill säga framställning av nya material som är icke-toxiska utan att de önskvärda egenskaperna går förlorade.

Det är viktigt att inte dra alla nanomaterial över en kam samtidigt som det är viktigt att förstå att det finns exempel på nanomaterial som med stor sannolikhet kan ge upphov till skadliga effekter, under förutsättning att människor exponeras för dessa material.

Forskningen har visat att vissa typer av kolnanorör kan ge upphov till inflammation och bindvävsomvandling (fibros) hos försöksdjur som inandas dessa material. Men alla kolnanorör beter sig inte på samma vis; det har att göra med materialets egenskaper det vill säga storlek, form, ytladdning, osv. Korta kolnanorör är inte lika benägna att ge upphov till inflammation som långa kolnanorör.

En viktig lärdom från de senaste årens forskning är att det behövs en noggrann karakterisering av nanomaterial för att kunna identifiera de material som är potentiellt skadliga. Det som i dag saknas i stor utsträckning är validerade testmetoder samt metoder för screening av många olika nanomaterial på en och samma gång, eftersom det framställs många nya material hela tiden. Dessutom behövs det referensmaterial för att kunna jämföra resultaten mellan olika laboratorier. Slutligen så behövs det mycket mer information om hur den faktiska exponeringen för nanomaterial ser ut för att kunna göra en riskbedömning.

Nanotoxikologin kan på sikt göra det möjligt med en säker hantering av nanomaterial. För detta behövs ett nära samarbete mellan många olika områden.

Källa: Bengt Fadeel (2017)/Ordförande i SweNanoSafes expertpanel

Rekommenderad litteratur

Fadeel B. Nano på gott och ont: möjligheter och risker med nanoteknologi. Läkartidningen. 2017;27-29:1188-1191.

Krug HF. Nanosafety research–are we on the right track? Angew Chem Int Ed Engl. 2014;53(46):12304-19.

Langer R, Weissleder R. Nanotechnology. JAMA. 2015;313(2):135-6.

Maynard AD et al. Safe handling of nanotechnology. Nature. 2006;444(7117):267-9.

Länkar

Nanosafety cluster

Kemikalieinspektionen har publicerat tre rapporter för att öka kunskapen om hur nanomaterial kan påverka hälsan.

För fler länkar till hemsidor och rapporter gå till Forskning & utveckling eller gör en sökning i Kunskapsbanken.