Om metallnanopartiklar

Vilka effekter kan metallnanopartiklar ha?


Svar

Hur toxisk (giftig) en nanopartikel är beror till stor del på det material den är uppbyggd av.

Generellt kan man säga att metall-nanopartiklar är mer toxiska är andra, som till exempel kol- eller kiselbaserade nanopartiklar.

Metaller som silver, koppar och kadmium används i dag i ett flertal nano-applikationer och dessa metaller är i sig toxiska, inte minst för vattenlevande organismer där gälarna är ett organ som påverkas starkt av både silver och koppar. En stor del av den ekotoxikologiska forskningen har fokuserat på silver på grund av dess kända toxicitet samt stora användning.

Bakterier är mycket känsliga för silver och silvernanopartiklar används därför som baktericider i en rad produkter, från köksgeråd till textilier. Detta har lett till att vi i dag har en ökande halt silver i vår miljö, främst som silverjon men även i partikel form.

I miljön har silver en mycket negativ påverkan på bakteriesamhällen som är viktiga i ekosystemet men kan även påverka andra organismer negativt. En mängd studier har visat på en rad toxiska effekter av metallnanopartiklar, som till exempel effekter på cellstrukturer, metabolism och skador på cellmembran.

En toxisk verkningsmekanism verkar vara att metall-nanopartiklar stimulerar till en ökad produktion av reaktiva syremolekyler i cellen, så kallade syreradikaler. Dessa radikaler är giftiga former av syre och leder till att strukturer i cellen oxiderar, man kan säga att cellen ”rostar” inifrån.

Källa: Joachim Sturve/Expertpanelen