Nanopartiklar i den yttre miljön

Vad avgör om nanopartiklar är giftiga för miljön?

 

 


Svar

En avgörande faktor för nanopartiklars toxicitet (giftighet) är deras biotillgänglighet, det vill säga om de kan tas upp av organismer, antingen via födan eller andningen. Detta beror i sin tur på vilka egenskaper nanopartikeln har.

Hur partikeln beter sig i miljön beror på dess fysiska och kemiska egenskaper. De avgör var den hamnar i miljön och hur den kan tas upp av diverse organismer. En partikels kemi och laddning påverkar vad som kan binda till den. Laddade partiklar kan till exempel binda olika humusämnen som gör att partiklarna håller sig i lösning och blir mer biotillgängliga och därmed mer åtkomliga för organismer.

Ytterligare en faktor som påverkar biotillgängligheten är vattnets kemi, en ökad salthalt kan till exempel leda till att nanopartiklar klumpar ihop sig, det vill säga binder till varandra och sedimenterar. De blir därmed mindre tillgängliga för diverse organismer.

Källa: Joachim Sturve/Expertpanelen