Om kommunikation av faror med nanomaterial genom CLP-förordningen

Hur kommuniceras faror med nanomaterial?


Svar

CLP-förordningen innehåller regler för klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter.

Nanomaterial täcks av CLP-förordningen om de är att betrakta som farliga i CLP-förordningens mening.

Detta innebär att nanomaterial, i likhet med bulkmaterial, ska klassificeras och märkas, och ha säkerhetsdatablad.

Vid tillverkning eller import av farliga ämnen (oavsett mängd) ska en notifiering ske till den europeiska kemikaliemyndigheten, ECHA (European Chemicals Agency).

En svårighet med att följa denna lagstiftning är att validerade testmetoder för klassificering av bulkmaterial inte alltid kan tillämpas på nanomaterial. Nya testmetoder utvecklas och utreds i dagsläget.

Källa: Kemikalieinspektionen