Regler för nanomaterial i arbetsmiljön

Hur regleras nanomaterial på arbetsplatser?


Svar

I dag (2017) finns inga särskilda föreskrifter för nanomaterial. Den som tillverkar eller använder nanomaterial ska följa den lagstiftning som gäller för andra kemiska produkter, som exempelvis:

  • Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2014:43 som bland annat beskriver riskbedömning och skyddsåtgärder för att minimera hälsorisker för luftburna partiklar.
  • Hygieniska gränsvärdet AFS 2015:7 som anger högsta tillåtna halter för exempelvis olika typ av damm. Notera att det inte finns några särskilda gränsvärden för nanopartiklar.

Alla situationer där nanomaterial kan bli luftburna behöver särskild uppmärksamhet.

Föreskrifterna och information om arbetsmiljölagstiftning hittar du på Arbetsmiljöverkets hemsida och den Europeiska arbetsmiljöbyrån, OSHA.

Källa: Arbetsmiljöverket

Mer om nanomaterial i arbetsmiljön kan du läsa under Lagar & vägledningar här.