Säker hantering av nanomaterial på arbetsplatsen

Hur hanteras nanomaterial på ett säkert sätt?


Svar

Nanomaterial har ofta en betydligt högre förmåga att bli luftburna vid hantering jämfört med större partiklar.

Arbetsgivaren ansvarar för att säkerställa att arbete med nanomaterial utförs på ett säkert sätt. Försiktighetsprincipen bör tillämpas så länge de toxikologiska effekterna för de olika nanomaterialen inte är klarlagda och tills nanospecifika hygieniska gränsvärden är satta.

Det innebär att företag som producerar eller hanterar tillverkat nanomaterial ska tillämpa en hög nivå av eliminations- och skyddsåtgärder i arbetsmiljön för att begränsa och kontrollera den luftburna exponeringen för nanomaterial så att den yrkesmässiga exponeringen minimeras till lägsta möjliga nivå.

Etablerade tekniska skyddsåtgärder såsom slutna system, inkapslingar, dragskåp, dragbänkar, processventilation och punktutsug bör användas på arbetsplatsen för att minimera den yrkesmässiga exponeringen för nanomaterial.

På arbetsplatser ska man prioritera skyddsåtgärder enligt den så kallade åtgärdstrappan enligt 16§ i föreskriften AFS 2014:43 Kemiska arbetsmiljörisker från Arbetsmiljöverket.

Man ska gå stegvis tillväga genom att man genomför en eller flera av följande typer av åtgärder i följande prioritetsordning: teknisk skyddsutrustning, processventilation, administrativa åtgärder och personlig skyddsutrustning enligt den traditionella åtgärdstrappan.

Vid behov kan även omfattande personlig skyddsutrustning, som andningsskydd (t ex fläktassisterat andningsskydd med partikelfilter P3/FFP3), skyddshandskar i nitril och heltäckande skyddsklädsel (i membranmaterial) behöva användas tillsammans med den tekniska skyddsutrustningen.

Källa: Maria Hedmer/Expertpanelen

Mer information om nanomaterial i arbetsmiljön hittar du under Lagar & vägledningar på denna sida.