Om att utsättas för nanomaterial på arbetsplatsen

Är jag exponerad för nanomaterial?


Svar

Man kan utsättas för kemiska ämnen på arbetsplatsen genom att svälja det, via hudkontakt eller genom inandning. Inandning anses vara den huvudsakliga exponeringsvägen för nanomaterial, och av den anledningen ska man undvika att nanomaterial blir luftburet.

Exponering för nanomaterial kan ske i fall där tillverkningsprocessen inte är helt stängd, vid hantering av pulverformiga nanomaterial, vid arbete med nanomaterial i vätskor och vid bearbetning (t ex slipning, sågning) av produkter med nanomaterial som är inneslutet i ett fast material.

Det är arbetsgivarens ansvar att säkerställa att arbete med nanomaterial utförs på ett säkert sätt. Risken för exponering för tillverkade nanomaterial minskar kraftigt om tekniska skyddsåtgärder används, t ex endast slutna system, inkapslingar, dragskåp, dragbänkar, processventilation och punktutsug. Vid behov kan även omfattande personlig skyddsutrustning, som t ex andningsskydd, skyddshandskar och heltäckande skyddsklädsel behöva användas tillsammans med tekniska skyddsåtgärder.

Man kan mäta den yrkesmässiga exponeringen, men ännu finns inga standardiserade metoder för detta. Precis som alla andra kemiska ämnen är det arbetsgivarens skyldighet att bedöma riskerna samt vilka åtgärder som behövs på arbetsplatsen. Exponeringsmätningar kan vara en del av riskbedömningen.

Källa: Maria Hedmer/Expertpanelen