Om att arbeta säkert med nanomaterial

Hur arbetar jag säkert med nanomaterial?


Svar

Det är arbetsgivarens skyldighet att säkerställa att arbete med nanomaterial utförs på ett säkert sätt.  Arbetsgivaren ska undersöka arbetsmiljön för att se vilka risker som finns, bedöma dem och vidta de åtgärder som behövs för att minimera riskerna och göra arbetsmiljön säker. Arbetsgivaren ska även ge personalen relevant information och utbildning, och vid behov tillgång till lämplig skyddsutrustning och hälsoundersökning.

Om exponering för nanomaterial inte kan undvikas eller ersättas av material och processer som är mindre farligt, ska exponeringen av arbetare minimeras genom förebyggande åtgärder efter prioriteringsordning. Åtgärder kan till exempel omfatta

  • Tekniska kontrollåtgärder vid källan
  • Organisatoriska åtgärder
  • Personlig skyddsutrustning, som sista utväg

Produkter som köps in för professionellt bruk ska ha säkerhetsdatablad. Säkerhetsdatabladen ger information om produktens farliga egenskaper, risker och de skyddsåtgärder som ska vidtas. För närvarande innehåller säkerhetsdatabladen lite eller ingen information om en kemisk produkt innehåller nanomaterial, deras karakteristika eller vilka skyddsåtgärder som krävs. För att få reda på detta kan man behöva kontakta leverantören. Arbeten pågår med att anpassa testmetoder och lagstiftning till nanomaterial.

Eftersom kunskapen om hur nanomaterial påverkar människors hälsa är begränsad, måste arbetsgivare tillsammans med arbetstagare tillämpa försiktighetsprincipen vid riskhantering och vid valet av förebyggande åtgärder. Omfattande arbete pågår bland annat inom EU och OECD för att öka kunskapen kring detta. År 2013 publicerades en utredning som belyser kunskapsläget om säker användning och hantering av nanomaterial i Sverige: Säker utveckling – en nationell handlingsplan för säker användning och hantering av nanomaterial (SOU 2013:70).

Nanopartiklar kan förekomma naturligt i luften, till exempel i avgaser eller i svetsrök, eller avsiktligt framställda. Det kan dock vara svårt att identifiera nanomaterial, deras utsläppskällor och exponeringsnivåer. Vägledning och verktyg finns tillgängliga för att hantera riskerna med nanomaterial på arbetsplatsen. För att minska hälsoriskerna ska förekomst av damm (och eventuellt nanopartiklar) i inandningsluften alltid minimeras.

Källa: Arbetsmiljöverket