Vad vi gör

Samverkans­rådet

Samverkansrådet består av representanter för myndigheter, näringsliv, organisationer och akademi. Rådet inkluderar representanter från exempelvis Kemikalieinspektionen, Arbetsmiljöverket, Livsmedelsverket, Läkemedelsverket, Naturvårdsverket, Trafikverket, Svenska standardiseringsinstitutet (SIS), IVL Svenska Miljöinstitutet, Avfall Sverige, SwedNanoTech, AkzoNobel PPC, fackliga-, miljö- och konsumentorganisationer. Rådet byggs upp stegvis och har för närvarande ett trettiotal representanter. Rådets ordförande är Heike Hellmold.

Syftet med rådet är att genomföra dialog och samråd mellan aktörerna och med expertpanelen och projektgruppen. Genom samverkansrådet kan behoven av kunskap och information om nanosäkerhet hos dem som arbetar inom området lyftas fram. Samverkansrådet har därför en nyckelroll i plattformen genom att nyttan med plattformen maximeras för berörda aktörer.

Är du engagerad i frågor som rör nanosäkerhet och önskar veta mer om samverkansrådet, kontakta Ekatherine Lagovardos.

Läs mer om plattformens syfte och organisation på sidan Om oss.

Aktiviteter

2018

Nyhetsbrev 1 november 2018.

Det senaste mötet med samverkansrådet ägde rum den 20 mars 2018.

Swetox har svarat på remissen gällande förslag till nationell avfallsplan och avfallsförebyggande program 2018-2023. Svaret Swetox yttrande har tagits fram av SweNanoSafe (januari 2018).

2017

Läs rapporten från vår workshop i september 2017 där plattformens expertpanel och dess samverkansråd  möttes. Där kan du också läsa om SweNanoSafes nästa steg framöver.

SweNanoSafe presenterade plattformen på Avfallsrådets möte 27 september 2017 på Naturvårdsverket.

SweNanoSafe presenterade plattformen på AIMday Nano, arrangerat av RISE, SwedNanoTech och ProNano, den 26 september 2017 i Uppsala.

SweNanoSafe har etablerats inom ramen för handlingsplanen för en giftfri vardag. Läs om Kemikalieinspektionens aktiviteter kring nanomaterial och om SweNanoSafe i Kemikalieinspektionens rapport 6/17 ”Handlingsplan för en giftfri vardag 2015–2017 slutredovisning. Rapport från ett regeringsuppdrag.”