Välkommen till SweNanoSafe

Nationell plattform för nanosäkerhet

En kunskapsresurs vid Swetox på uppdrag av regeringen

För dig som arbetar med eller är intresserad av en säker användning och hantering av nanomaterial

Aktuellt

Säkerhetsaspekter på grafen

Läs den nya översiktsartikeln om säkerhetsaspekter på användningen av grafen: Safety Assessment of Graphene-Based Materials: Focus on Human Health and the Environment. Artikeln är skriven av ledande forskare på miljö- och hälsorisker inom EU-projektet Graphene Flagship.…
Läs mer

SweNanoSafe på Twitter @Swenanosafe Dec 04

RT @SAFENANO_Online: A useful webinar for those working in #nanomaterial risk assessment and a good opportunity to see that outcomes of the…

Kunskaps­banken

Vad är nanomaterial?

Nanomaterial är ytterst små material. De finns både naturligt i vår omgivning och som mer eller mindre avsiktligt tillverkade nanomaterial. Förenklat kan de beskrivas som ämnen med minst en dimension i storleksintervallet 1 - 100…
Läs mer

Kemikalie­inspektionen har infört anmälningskrav för nanomaterial

De nya bestämmelserna trädde i kraft den 1 januari 2018

Frågor & svar

Vad känner man till om nanomaterials avfallshantering?

Än så länge relativt lite. Nanomaterial ingår i olika produkter och följer med dessa i deras respektive avfallshanteringar. Avfallshantering kan exempelvis vara förbränning, återvinning och deponi, och andelen varierar mellan olika länder. En tidig studie pekar på att när produkter som innehåller nanomaterial återvinns så hamnar själva nanomaterialen på deponi eller förbränns. En mindre andel av nanomaterialen kan dock hamna i nya produkter. Mer utförlig information finns här.

Källa: Rickard Arvidsson/Expertpanelen

Mer information hittar du också under Lagar & vägledningar/Yttre miljö och avfall

Till frågor och svar

Är grafen ett bra material ur ett miljöperspektiv?

Grafens miljöpåverkan under produktionen varierar mycket mellan olika produktionsprocesser, så därför är det svårt att ge ett entydigt svar på frågan.

Beroende på vilken produkt grafenet används i kan det leda till högre eller lägre miljöpåverkan än konventionella produkter.

Det finns dock exempel där grafen verkar ge en lägre miljöpåverkan hos en produkt, exempelvis i genomskinliga skärmar.

Källa: Rickard Arvidsson/Expertpanelen

Till frågor och svar

Har nanomaterial hög miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv?

Ett livscykelperspektiv innebär att nanomaterialets råmaterialutvinning, produktion, användning och avfallshantering beaktas.

Nanomaterial är ofta, men inte alltid, energiintensiva att producera. Dock kan det vara så att deras användning i produkter leder till en minskad miljöpåverkan sett till hela produktens livscykel. Detta ser olika ut för olika nano-produkter.

Källa: Rickard Arvidsson/Expertpanelen

Till frågor och svar

Vilka effekter kan metallnanopartiklar ha?

Hur toxisk (giftig) en nanopartikel är beror till stor del på det material den är uppbyggd av. Generellt kan man säga att metall-nanopartiklar är mer toxiska är andra, som till exempel kol- eller kiselbaserade nanopartiklar. Metaller som silver, koppar och kadmium används i dag i ett flertal nano-applikationer och dessa metaller är i sig toxiska, inte minst för vattenlevande organismer där gälarna är ett organ som påverkas starkt av både silver och koppar. En stor del av den ekotoxikologiska forskningen har fokuserat på silver på grund av dess kända toxicitet samt stora användning.
...

Till frågor och svar

Hur vet man om nya livsmedelsprodukter innehåller nanomaterial?

Sedan den 13 december 2014 ska ordet ”nano” finnas på ingrediensförteckningen om konstruerat nanomaterial ingår i ingrediensen enligt EU-förordning nr 1169/2011. Alla livsmedelstillsatser och produktionsprocesser för livsmedelsprodukter behöver riskvärderas och godkännas innan de släpps ut på den europeiska marknaden.
...

Till frågor och svar

Finns det något märkningskrav på livsmedel om de innehåller nanomaterial?

Ja, sedan den 13 december 2014 gäller att konstruerade nanomaterial ska ingå i ingrediensförteckningen. Ordet ”nano” ska anges inom parentes efter ingrediensen (EU-förordning nr 1169/2011).

Källa: Livsmedelsverket

 

 

 

Till frågor och svar

Finns det redan i dag livsmedelstillsatser i nanostorlek?

Det finns inte några livsmedelstillsatser i nanoform som i dagsläget (november 2017) är godkända av den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA (European Food Safety Authority).

Däremot finns det några godkända livsmedelstillsatser som kan förekomma i nanostorlek, exempelvis silver (E174) och titandioxid (E171). Dessa tillsatser tillverkas inte avsiktligt i nanostorlek men vid tillverkningsprocessen kan det förekomma varierande partikelstorlek, även nanostorlek, dock i väldigt små mängder.

Källa: Livsmedelsverket

Till frågor och svar

Täcks nanomaterial av kemikalielagstiftningen?

EU:s kemikalieförordning om registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av kemiska ämnen heter REACH. Nanomaterial täcks av REACH-förordningens definition av ett ämne och omfattas därmed av dessa bestämmelser. Däremot registreras inte en stor del av nanomaterialen i REACH eftersom de mängder som behövs för olika produkter och processer ofta ligger under registreringsgränsen (ett ton tillverkat eller importerat ämne för tidsfristen 31 maj 2018).
...

Till frågor och svar

Hur kommuniceras faror med nanomaterial?

CLP-förordningen innehåller regler för klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter. Nanomaterial täcks av CLP-förordningen om de är att betrakta som farliga i CLP-förordningens mening. Detta innebär att nanomaterial, i likhet med bulkmaterial, ska klassificeras och märkas, och ha säkerhetsdatablad.
...

Till frågor och svar

Hur regleras nanomaterial på arbetsplatser?

I dag (2017) finns inga särskilda föreskrifter för nanomaterial. Den som tillverkar eller använder nanomaterial ska följa den lagstiftning som gäller för andra kemiska produkter, som exempelvis: Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2014:43 som bland annat beskriver riskbedömning och skyddsåtgärder för att minimera hälsorisker för luftburna partiklar. Hygieniska gränsvärdet AFS 2015:7 som anger högsta tillåtna halter för exempelvis olika typ av damm. Notera att det inte finns några särskilda gränsvärden för nanopartiklar.
...

Till frågor och svar

Ny rapport om kunskapsläget inom nanotoxikologi

Nanotoxicology – State-of-the-Art and Future Research Needs

IMM-rapport 1/2018. Redaktör: Bengt Fadeel, Institutet för miljömedicin (IMM), Karolinska Institutet.

Kalender

Maj

26

SETAC Europe 29th Annual Meeting

SETAC Helsinki is a 5-day event featuring a variety of training, networking and learning opportunities. SETAC (The Society of Environmental Toxicology and Chemistry) is a not-for profit, global professional society established in 1979 to provide…

Jun

03

EOHNANO 2019 – conference

Conference entitled "Environmental and occupational health aspects related to nano- and ultrafine particulate matter" Source: EOHNANO website For more information, please follow this link. Keywords: konferens  

Läs mer